about banner

Koçluk Yaklaşımımız

Eğitmenlik Anlayışımız;
- Davranış odaklı eğitim ve öğretim yöntemleri kullanırız,
- Teşhis; saha çalışmaları yaparız, başlangıç noktamızı ölçümleriz,
- Kurumla birlikte neden, kime, niçin ve nasılları netleştiririz,
- İçeriği ihtiyaca göre kurumla birlikte şekillendiririz,
- Görerek, yaparak öğrenmeye inanırız,
- Filmlerle, çekimlerle, testlerle destekleriz,
- Sistemi problemi tespit etme ve çözme üzerine kurarız,
- Bireylerin dününden daha iyi olmalarını hedefleriz,
- Bilgiyi ölçeriz,
- Beceriyi ölçeriz ,
- Sahada takip ederiz.
Yönetim Eğitimlerimiz
Yöneticileri Hizmet öncesinde yetiştirme ihtiyacı, son yüzyılda Yönetim Bilimi etkinliklerinin başlarında yer almaktadır. Yöneticiyi ”Hizmet Öncesinde Yetiştirici” okul ve enstitüler ”Hizmet İçinde Yetiştirme” konusunda deneyimli kurumlardan destek alınmaktadır. Yöneticilerin kurum içerisinde ihtiyaç duydukları becerileri hayata geçirmeleri konusundaki çalışmalarına destek olmak hedeflenmektedir.
Yönetim Eğitimleri Konularımız;
¬Etkin Yönetim ve Takım Çalışması:
Çalışanların müşteriler ile iletişim pozisyonunu belirleyerek, empatik yaklaşımla bakış açısı ve etkili iletişim becerileri geliştirmek. Çift yönlü ve eksiksiz iletişim uygulayarak, birbirleriyle anlaşmalarını ve takım performansını arttırmalarını sağlamak.
Teknik Kadro İçin Müşteri İle İletişim Kurmak:
Müşteri öncelik ve ihtiyaçlarını, şirketimizin her kademesine bildirir. Önemli olan bu bilgilerin rekabet ilişkileri içerisinde avantajlı birşekilde kullanılabilmesidir. Teknik kadro müşteri ihtiyacını tespit ederek, müşteri taleplerini en fazla öğrenen ve şirketimize bilgisini aktaracak kadrodur. Çoğu zaman doğrudan satış yapamazlar ama gerek müşteri memnuniyeti sağlamak gerekse müşteri taleplerini anında yönetime ulaştırmak ve de satışın devamlılığını sağlamak onların en büyük getirisidir.
Temel Yönetim Becerileri:
Yöneticilerin sahip oldukları kaynakları en verimli şekilde kullanmaları ve organizasyon amaçlarını hedeflenen zamanda en etkili şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırma.
Stratejik Düşünce, Liderlik ve İletişim:
Bir hedefe kilitlenmek ve etkin çalışma platformunun olmazsa olmazı olan stratejik düşüncenin, iletişim yeteneğinin ve liderlik becerilerinin gelişmesinin sürekli olmasını sağlar.
Zamanı Yönetme ve Planlı Çalışma:
Günümüz çalışma koşulları içinde daha başarılı olmak için bireysel zaman sermayemizi hedeflere yönelik olarak kullanıp, planlı çalışmanın stratejilerini belirlemektir.
Stres Yönetimi:
Stres yaşantımızın çoğu yerinde bizi olumsuz etkileyen bir unsurdur. Bu negatifliği tersine çevirmek, stres ile başa çıkmak zorlukları stresin olumlu etkileriyle başarmak mümkündür.
Zihin Yönetimi ve Yüksek Performans:
Eğitimin Amacı: Zihinsel sistemleri hakkında katılımcıları bilgilendirmek farkındalık düzeylerini arttırmak ve bunu kullanarak yüksek performans göstermeleri amaçlanır.
Banka Şubelerinde Müşteri Karşılama, Etkin Davranışlar, Olumsuz Davranışları Kontrol Etme:
Banka çalışlarının bireysel ve müşteriye dönük davranışlarını geliştirmek.
Kurum İçi İletişim ve Çalışan Memnuniyeti:
Kurum çalışanlarının birbirleri ile olan eğitimini sağlıklı olarak sürdürülmesi ve çalışanların şirket içinde daha verimli olmalarının sağlanması amacıyla, iş yerinde motivasyon ve memnuniyetin artırılmasının sağlanması, bunun sağlanması halinde başarı ve verimliliğin artmasıdır.
Yönetici Sekreterliği ve Asistanlığında Etkinlik:
Yöneticilerin sağ kolu olan sekreter/asistanların da en az yöneticiler kadar donanımlı etkin sorun çözme becerisine sahip kişiler olmaları amaçlanır.
Tüketici ve Müşteriyi Anlama Kılavuzu:
Tüketici ve müşteri gibi düşünebilme empati kurabilme yeteneği sağlar. Amacımız; Bir kurumun sürekliliği kuşkusuz verimlilik, iyi ilişkiler, hoşgörü, takım ruhu ve kaliteden geçer. Bu unsurları yakalamakta aslında kurumun sağlam temellere dayandırılmasıyla sağlanır. Bizlerde kurumları ayakta tutan bu unsurların daim olması için çalışmaktayız.
Öfke Yönetimi;
Bireyin kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinde çok önemli etkilere sahip olan öfke duygusu ve bu duygunun kontrol edilmesi (bireyin yaşadığı duyguyu kontrollü biçimde ifade edebilmesi) ile ilgili bu eğitim kapsamında,
Bireyin; Öfke duygusunu anlaması, tanıması, fark edebilmesi ve öfke duygusunu yaşaması amaçlanmaktadır.
Öfke kavramıyla ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde, bilimsel anlamda bu kavrama duyulan ilginin, 1975 yılında Novaco ile başladığı ve günümüzde de olayların artması, dikkatlerin öfke duygusu üzerinde tekrar yoğunlaşmasına neden olmuştur. Gerek yazılı gerekse görsel basın-yayın organları aracılığıyla her gün onlarcasının haber programlarına konu olduğu şiddet içerikli bu olaylar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye deki okullarda ve toplumun diğer kesimlerinde, öfkelerini kontrol edemeyen bireylerin sergiledikleri şiddet olayları da dikkat çekicidir. Artmakta olduğu gözlenen bu şiddet içerikli olayların temelinde birçok neden bulunabilir. Hiç kuşkusuz, öfke duygusunun sağlıklı yollarla ifade edilememesi bu nedenler arasında yer almaktadır.
Öfke duygusunun, bireyin gelişimine katkı sağlayacak bir biçimde denetim altına alınması gereken bir duygu olduğu söylenebilir. Birey tüm diğer duyguları gibi öfke uygusunu tanıyıp kabul ederek sağlıklı bir biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmak eğitimin temel amacıdır.
- Sağlıkta şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Aile içi şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Toplumsal şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Hasta hekim ilişkilerinde öfke yönetimi,
Pazarlama ve Satış Eğitimlerimiz;
Büyüyen pazar ve artan rekabet karşısında pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasını sağlamak için eğitim gören kişilerin bilgi düzeyinin değişmesi ve satış çabalarının fonksiyonel hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
- İşten ayrılma oranının azaltılması,
- Daha iyi moral sağlanması,
- Satış gücünün kontrolü,
- Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi,
- Satış maliyetlerinin azaltılması,
- Zamanın daha iyi kullanılması hedeflenmektedir.

Pazarlama ve Satış Eğitim Konularımız;
Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri:
Müşteri satış ilişkisinin temel aşamalarını incelemek. Satış yaklaşımını, bilgi toplama ve itirazlarının karşılanması gibi önemli aşamalarda uygulamalarda yaptırarak satış becerilerini geliştirmek.
Müşteri İlişkileri:
Müşteri odaklı olabilmeyi amaçlar.
Pazarlamada Farklılaşma:
Eğitimde detaylı olarak farklılaşma stratejileri güncel ve yerel örneklerle verilir.
Kurumsal Satış Stratejileri:

Piyasada kurumlar arasında fark oluşturacak yönetim ve teknikler sunar.
Satış Becerilerini Geliştirme:
Herhangi bir ürün/fikir ya da hizmet sunumu yapan satış elemanlarına bilimsel öğretilerin ve literatür yayınların yanı sıra şirketlerine göre olayları değişik grup çalışmalarıyla aktarmak ve fiili katılımlarını sağlamaktır.
Müşteri Odaklı Pazarlama:
Müşteri tatminine yönelik etkili satış teknikleri bilgilerini sunmaktır.
Markalaşma Serüveni:

Markalandırmayı müşterinin zihnine yerleştirme eylemi; marka konumlandırma, müşterilerin zihninde tekelleşme, reklam psikolojisi, reklam etkinliği, marka kişiliği ve imajı, marka oluşturmak için alınacak parasal destekler.

Yaşam Boyu Gelişim Eğitimlerimiz;
Kariyer yolculuklarında, bireyi çok yönlü geliştirerek;
- Değerlerini hatırlatmak,
- Hedeflerini netleştirmek,
- Bakış açısını değiştirmek,
- Motivasyonunu yükseltmek,
- Zamanı iyi yönetmesini sağlamak,
- Özgüvenini arttırmak,
- Başarı odaklı olmasını sağlamak,
- İletişimini güçlendirmek ve kendini yönetmesini sağlamak.
Yaşam Boyu Kişisel Gelişim Eğitimi Konularımız;
Bilimsel Pozitif Düşünme Gücü:
Son zamanlarda oldukça dikkat çekilen bazılarının gerçekten inandığı bazılarının ise gerçeklik payının dahi olmadığına düşündüğü bir konu. Her ne yönetimi kullanırsak kullanalım pozitif düşüncenin gücü hayatımıza olumlu yansıyacaktır.

Kişisel Farkındalık:

Kurumun Vizyon, Misyon ve Değerleri doğrultusunda çalışanların kendi rolünü ve hedefini anlaması bu hedefe ulaşmak için her bir çalışana düşen görev ve sorumluluklar. Ulaşılacak Kurum hedeflerinin çalışanın özel hayat hedeflerine ulaşmasındaki katkısı. Hizmette mükemmelliğin yolunun kazanan bireylerden geçtiğinin anlaşılması, bunun için doğru ilişki yönetimi ve bu yönde yapılması gerekenlerin yol haritasının katılımcılar tarafından içselleştirilip uygulanması.
Duygusal Zeka:
Günlük yaşantımızda farkında olmadan kullandığımız duygusal zekayı bilinçli olarak harekete geçirmeyi ve geliştirmeyi sağlar.
Motivasyon:
Beynimizin tam kapasiteye çıkmasını ve verimin en üst noktaya ulaşmasını sağlar.

Etkili Konuşma Becerisi:
Bilgilerimiz ne kadar çok ve verimli olsa da etkin konuşma becerisi olmadan maalesef pekte işimize yaramaz. Cümleyi doğru, yerinde ve yanlış anlaşılmalara yol açmadan bilgilerimizle birleştirdiğimizde gerçek etkili konuşmaya ulaşmış oluruz.
Etkileme- İkna Etme:
Kabiliyet olduğunu düşündüğümüz etkileme ve ikna etme aslında düşünce ve duygulara yön verebilme yeteneğidir. Hedeflere ulaşma yolunda fark atıcı bir etken olacaktır.
Birçok kaynak der ki; beynimiz bir bilgisayardır ve biz onu programlarız. Daha sonra beynimiz, onu nasıl programlıyorsak öyle çalışır. Fakat bilgisayar programlarının kötü bir yanı vardır. Program kodları o kadar karışık ve anlaşılmazdır ki, bir kere programladıktan sonra onu yazan kişin bile düzeltmesi zordur. Bu yüzden daha orta yaşlara bile gelmeden programı tamamlandı sanırız. Aslında bu durum inkâr etsek te çoğumuzda böyledir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite… Kendimizi yeteri kadar geliştirip donanımlı hale getirdiğimizi sandığımız yıllar… Klasik senaryodur aslında bu yaşananlar. Okul biter iş hayatına atılınır ve yıllar boyu yeteceğini düşündüğünüz o koca eğitim yıllarının tek başına yetemediğini görürsünüz. İşte orada eğitimin sadece bir tuğla olduğunu ve kendinizi geliştirerek duvar örebileceğinizin farkına varırsınız.
KOÇLUK YAKLAŞIMIMIZ;
- Performans Koçluğu,
- Kariyer Koçluğu,
- Üst Düzey Yönetici Koçluğu,
- Takım Koçluğu,
- İşbaşı Koçluğu,
Performans Koçluğu:
Kariyerinde ve yaşamının diğer alanlarında performanslarını arttırmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir koçluk hizmetidir.
Kariyer Koçluğu;
Bireylerin performanslarını arttırarak istedikleri kariyere ulaşma konusunda yardımcı olan, kendini belirli bir noktaya taşımayı hedef edinmiş kişiler için tasarlanmış bir koçluk hizmetidir.

Üst Düzey Yönetici Koçluğu;
Kurum içinde ve dışında pek çok karmaşık sistemle baş etmek durumunda kalan üst düzey yöneticilere bütüncül bakış açısı ve profesyonel yaklaşım sağlamak amaçlanmıştır. Yöneticilerin değişime ihtiyaç duydukları alanlarda onları desteklemek, farkındalık kazanmalarını sağlamak ve değişik kaynakları harekete geçirmek hedeflenmektedir.
Takım Koçluğu;
10 – 12 kişilik takımlar için tasarlanmıştır. Takım içinde bireylerin birbirleriyle daha sağlam ve kuvvetli ilişkiler kurmalarına yardımcı olarak, fark yaratmalarına, verimli sonuçlar elde etmelerine ve böylece kurumlarının hedefleri doğrultusunda yol almalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

İşbaşı Koçluğu;
İki şekilde gerçekleştirilmektedir;
1- Verilen eğitimlerin sahada yansımalarını ve beceriye dönüşmesini sağlamak için koç ile çalışanın birlikte ve sahada vakit geçirmesi hedeflenmektedir.
2- Kurum içinde koçluk kültürünü yaygınlaştırmak ve göreve yeni atanan kişilere işbaşında destek olmak amacıyla, işe alışma sürecinde tecrübeli çalışanlardan destek alınması amaçlanmıştır. Desteği verecek tecrübeli çalışanların koç olarak yetiştirilmesi programımızın amacıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitmenlik Anlayışımız;

-          Davranış odaklı eğitim ve öğretim yöntemleri kullanırız,

-          Teşhis; saha çalışmaları yaparız, başlangıç noktamızı ölçümleriz,

-          Kurumla birlikte neden, kime, niçin ve nasılları netleştiririz,

-          İçeriği ihtiyaca göre kurumla birlikte şekillendiririz,

-          Görerek, yaparak öğrenmeye inanırız,

-          Filmlerle, çekimlerle, testlerle destekleriz,

-          Sistemi problemi tespit etme ve çözme üzerine kurarız,

-          Bireylerin dününden daha iyi olmalarını hedefleriz,

-          Bilgiyi ölçeriz,

-          Beceriyi ölçeriz ,

-          Sahada takip ederiz.

 

Yönetim Eğitimlerimiz;

 

Yöneticileri Hizmet öncesinde yetiştirme ihtiyacı, son yüzyılda Yönetim Bilimi etkinliklerinin başlarında yer almaktadır. Yöneticiyi ”Hizmet Öncesinde Yetiştirici” okul ve enstitüler  ”Hizmet İçinde  Yetiştirme” konusunda deneyimli kurumlardan destek alınmaktadır.  Yöneticilerin kurum içerisinde ihtiyaç duydukları becerileri hayata geçirmeleri konusundaki çalışmalarına destek olmak hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Eğitimleri Konularımız;

 

­Etkin Yönetim ve Takım Çalışması:

 

Çalışanların müşteriler ile iletişim pozisyonunu belirleyerek, empatik yaklaşımla bakış açısı ve etkili iletişim becerileri geliştirmek. Çift yönlü ve eksiksiz iletişim uygulayarak, birbirleriyle anlaşmalarını ve takım performansını arttırmalarını sağlamak.

 

Teknik Kadro İçin Müşteri İle İletişim Kurmak:

 

Müşteri öncelik ve ihtiyaçlarını, şirketimizin her kademesine bildirir. Önemli olan bu bilgilerin rekabet ilişkileri içerisinde avantajlı bir şekilde kullanılabilmesidir. Teknik kadro müşteri ihtiyacını tespit ederek, müşteri taleplerini en fazla öğrenen ve şirketimize bilgisini aktaracak kadrodur. Çoğu zaman doğrudan satış yapamazlar ama gerek müşteri memnuniyeti sağlamak gerekse müşteri taleplerini anında yönetime ulaştırmak ve de satışın devamlılığını sağlamak onların en büyük getirisidir.

 

Temel Yönetim Becerileri:

 

Yöneticilerin sahip oldukları kaynakları en verimli şekilde kullanmaları ve organizasyon amaçlarını hedeflenen zamanda en etkili şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırma.

 

Stratejik Düşünce, Liderlik ve İletişim:

 

Bir hedefe kilitlenmek ve etkin çalışma platformunun olmazsa olmazı olan stratejik düşüncenin, iletişim yeteneğinin ve liderlik becerilerinin gelişmesinin sürekli olmasını sağlar.

 

Zamanı Yönetme ve Planlı Çalışma:

 

Günümüz çalışma koşulları içinde daha başarılı olmak için bireysel zaman sermayemizi hedeflere yönelik olarak kullanıp, planlı çalışmanın stratejilerini belirlemektir.

 

Stres Yönetimi:

 

Stres yaşantımızın çoğu yerinde bizi olumsuz etkileyen bir unsurdur. Bu negatifliği tersine çevirmek, stres ile başa çıkmak zorlukları stresin olumlu etkileriyle başarmak mümkündür.

 

 

Zihin Yönetimi ve Yüksek Performans:

 

Eğitimin Amacı: Zihinsel sistemleri hakkında katılımcıları bilgilendirmek farkındalık düzeylerini arttırmak ve bunu kullanarak yüksek performans göstermeleri amaçlanır.

 

 

Banka Şubelerinde Müşteri Karşılama, Etkin Davranışlar, Olumsuz Davranışları Kontrol Etme:

 

Banka çalışlarının bireysel ve müşteriye dönük davranışlarını geliştirmek.

 

 

Kurum İçi İletişim ve Çalışan Memnuniyeti:

 

Kurum çalışanlarının birbirleri ile olan eğitimini sağlıklı olarak sürdürülmesi ve çalışanların şirket içinde daha verimli olmalarının sağlanması amacıyla, iş yerinde motivasyon ve memnuniyetin artırılmasının sağlanması, bunun sağlanması halinde başarı ve verimliliğin artmasıdır.

 

Yönetici Sekreterliği ve Asistanlığında Etkinlik:

 

Yöneticilerin sağ kolu olan sekreter/asistanların da en az yöneticiler kadar donanımlı etkin sorun çözme becerisine sahip kişiler olmaları amaçlanır.

 

Tüketici ve Müşteriyi Anlama Kılavuzu:

 

Tüketici ve müşteri gibi düşünebilme empati kurabilme yeteneği sağlar. Amacımız; Bir kurumun sürekliliği kuşkusuz verimlilik, iyi ilişkiler, hoşgörü, takım ruhu ve kaliteden geçer. Bu unsurları yakalamakta aslında kurumun sağlam temellere dayandırılmasıyla sağlanır. Bizlerde kurumları ayakta tutan bu unsurların daim olması için çalışmaktayız.

 

Öfke Yönetimi;

 

Bireyin kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinde çok önemli etkilere sahip olan öfke duygusu ve bu duygunun kontrol edilmesi (bireyin yaşadığı duyguyu kontrollü biçimde ifade edebilmesi)  ile ilgili bu eğitim kapsamında,

Bireyin; Öfke duygusunu anlaması, tanıması, fark edebilmesi ve öfke duygusunu yaşaması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Öfke kavramıyla ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde, bilimsel anlamda bu kavrama duyulan ilginin, 1975 yılında Novaco ile başladığı ve günümüzde de olayların artması, dikkatlerin öfke duygusu üzerinde tekrar yoğunlaşmasına neden olmuştur. Gerek yazılı gerekse görsel basın-yayın organları aracılığıyla her gün onlarcasının haber programlarına konu olduğu şiddet içerikli bu olaylar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye deki okullarda ve toplumun diğer kesimlerinde, öfkelerini kontrol edemeyen bireylerin sergiledikleri şiddet olayları da dikkat çekicidir. Artmakta olduğu gözlenen bu şiddet içerikli olayların temelinde birçok neden bulunabilir. Hiç kuşkusuz, öfke duygusunun sağlıklı yollarla ifade edilememesi bu nedenler arasında yer almaktadır.

 

Öfke duygusunun, bireyin gelişimine katkı sağlayacak bir biçimde denetim altına alınması gereken bir duygu olduğu söylenebilir. Birey tüm diğer duyguları gibi öfke uygusunu tanıyıp kabul ederek sağlıklı bir biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmak eğitimin temel amacıdır.

 

- Sağlıkta şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,

 

- Aile içi şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,

 

- Toplumsal şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,

 

- Hasta hekim ilişkilerinde öfke yönetimi,

 

 

Pazarlama ve Satış Eğitimlerimiz;

 

Büyüyen pazar ve artan rekabet karşısında pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasını sağlamak için eğitim gören kişilerin bilgi düzeyinin değişmesi ve satış çabalarının fonksiyonel hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

-          İşten ayrılma oranının azaltılması,

-

Yukarı
Koçluk Yaklaşımımız - KUTLUİZ DANIŞMANLIK ,Eğitim,Danışmanlık,Eğitim ve Danışmanlık,Ankara Eğitim,Ankara Danışmanlık,Ankara Eğitim ve Danışmanlık,Yönetim Eğitimleri,Pazarlama ve Satış Eğitimleri,Yaşam Boyu Gelişim Eğitimleri,Farkındalık Eğitimleri,Kişisel Gelişim Eğitimleri,Ki
Eğitim,Danışmanlık,Eğitim ve Danışmanlık,Ankara Eğitim,Ankara Danışmanlık ,Ankara Eğitim ve Danışmanlık,Yönetim Eğitimleri,Pazarlama ve Satış Eğitimleri,Yaşam Boyu Gelişim Eğitimleri,Farkındalık Eğitimleri,Kişisel Gelişim Eğitimleri,Kişisel farkındalık Eğitimleri,Koçluk Eğitimleri,İletişim Eğitimleri,Müşteri Odaklı İletişim Eğitimleri,Satış Eğitimleri,Pazarlama Eğitimleri,Satış ve Pazarlama Eğitimleri,Zaman Yönetimi Eğitimleri,Ürün Geliştirme Eğitimleri,Etkin Yönetim Eğitimleri,Mobbing Eğitimleri,Çatışma ve Müzakere Eğitimleri,Öfke Yönetimi Eğitimleri,Müzakere Eğitimleri,Algı Yönetimi Eğitimleri,Bankacılık Eğitimleri,Duygusal Zeka Eğitimleri,Motivasyon Eğitimleri,Mülakat Eğitimleri,kutluiz
kocluk-yaklasimimiz-kutluiz-danismanlik-egitim-danismanlik-egitim-ve-danismanlik-ankara-egitim-ankara-danismanlik-ankara-egitim-ve-danismanlik-yonetim-egitimleri-pazarlama-ve-satis-egitimleri-yasam-boyu-gelisim-egitimleri-farkindalik-egitimleri-kisisel-gelisim-egitimleri-k